Estatuts (Modificats 2015)

 

 

 

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA CLASSE INTERNACIONAL OPTIMIST

 

 

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili Article 1.

 

1.1 Amb la denominació ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA CLASSE INTERNACIONAL OPTIMIST”, i sigles “ACCIO” , es constitueix l´ associació, que regularà les seves activitats d´ acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

 

 

Article 2.

 

 • Els fins de la Associació son:

 

2.1.1- Promoure la formació, millora i entrenament d´ esportistes en la classe infantil Optimist, difonent la pràctica d’aquest esport en tot el món.

 

2.1.2-Dotar de recursos als regatistes infantils per a l’aprenentatge de la navegació de la Vela a través de l’Optimist.

 

 

 • En queda exclòs tot ànim de

 

 

Article 3.

 

 • El domicili de l´ associació s´ estableix a Barcelona (08005), Escullera de Poble Nou, s/n, Port Olímpic.

 

La seu principal de l’entitat romadrà sempre al mateix domicili on s’stableixi la seu de la Federació Catalana de Vela.

 

 • L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

 

 

 

 

 

 

 

Capítol II. Els membres de l´ associació, els seus drets i les seves obligacions.

 

 

Article 4.

 

 • Poden formar part de l´ associació els pares o tutors legals que tinguin fills practicant l’esport de la Vela, en la classe optimist i sempre, acreditant el compliment de les següents condicions:

 

 1. Els fills tinguin una edat inferior a 16
 2. Els fills acreditin la possessió de la Llicencia Federativa corresponent.
 3. Els fills estiguin en possessió de la targeta de la Classe Optimist.

 

 

Article 5.

 

Els Socis de l’Associació seran:

 

5.1.- Socis Actius: Ho seran aquells que compleixin les condicions de l’artícle anterior en la seva totalitat. Podran formar part de l’assemblea amb veu i vot d’acord amb l’artícle 6 d’aquests Estatuts.

 

 

Artícle 6

 

 1. Són drets dels Socis Actius de l´ associació:

 

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l´ Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l´ associació, d´ acord amb les normes legals i estatutàries.

 

 1. Exposar a l´ Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l´ associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 2. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l´ administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l´ associació.
 3. Rebre informació sobre les activitats de l´ associació.
 4. Formar part dels grups de treball
 5. Posseir un exemplar dels estatuts.
 6. Consultar els llibres de l´ associació.

 

 

Article 7.

 

7.1. Són deures dels membres de l´ associació:

 

7.1.1- Comprometre’s amb les finalitats de l´ associació i participar activament per assolir-les.

7.1.2- Contribuir al sosteniment de l´ associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

7.1.3- Complir els acords de la Assemblea General  i els vàlidament adoptats per els òrgans de govern de l´ associació.

 

 

Article 8.

 

8.1 Son causa per ser donat de baixa de l´ associació:

 

 

 

 

 

 

Actiu.

8.1.1- Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar- ho per escrit a la Junta Directiva.

8.1.2- No satisfer les quotes fixades

8.1.3- No complir les obligacions estatutàries per ser considerat Soci

 

 

 

 

Capítol III. L´ Assemblea General

 

 

Article 9.

 

 • L´ Assemblea General és l´ òrgan sobirà de l´ associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i els correspon un sol

 

 • Els membres de l´ associació reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que són competència de l´ Assemblea.

 

 • Tots els membres queden subjectes als acords de l´ Assemblea general, incloent- hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s´ han abstingut de

 

 

Article 10

10.1. L´ Assemblea General te les facultats següents: 10.1.1-Modificar els estatuts.

10.1.2-Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

10.1.3-Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

10.1.4-Acordar la dissolució de l’associació.

10.1.5- Establir les línies generals d´ actuació que permetin complir els fins de l´ Associació.

10.1.6Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 10.1.7-Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

10.1.8Aprovar el reglament de règim interior.

10.1.9-Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

10.1.10-Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

10.1.11-Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

 

 

 

Article 11.

 

 • L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i desembre, ambdós

 

 • L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

 

Article 12.

 

 • La convocatòria de l´ Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, es farà per L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

 

 • La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al correu electrònic que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

 

 • Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

 

 • El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

 

 • Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es votarà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, s´haurà enviat al correu electrònic dels socis l’acta i qualsevol altra documentació.

 

 

Article 13.

 

L’assemblea general es constitueix vàlidament en primera convocatòria amb l´ assistència del socis, presents o representants.

 

 

Article 14.

 

 • En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot als tots els Socis Actius presents a l’assemblea.

 

 • Els acords es prenen per majoria qualificada segons matèria de vots dels socis presents o

 

 

 

Capítol IV. La Junta Directiva. Article 15.

 

 • Regeix, administra i representa l’associació, la Junta Directiva, que la composen:

15.1.1.- President.

15.1.2.- Vice-president.

15.1.3.- Secretari.

15.1.4.- Tresorer

15.1.5.- Sis Vocals

 

 

Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

 

 • L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General i sempre coincidint amb l’elecció del Secretari de la Classe Optimist de la Federació Catalana de Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

 

 • El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

 

 • Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació

 

 

Article 16.

 

16.1- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits per un nou període de 4 anys com a màxim.

 

 • El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 

 

 

 • Cessament en el càrrec de la Secretaria de Classe de la Federació Catalana de Vela
 • Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
 • Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec 2.4.Baixa com a membre de l’associació

16.2.5.Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec. 16.2.6.Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc.         Mentrestant,      un    membre         de         l’associació      pot  ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 17.

 

 • La Junta Directiva té les facultats següents:

 

 • Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea
 • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi
 • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 • Contractar els empleats que l’associació pugui
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a
 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos 17.1.11.Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • Subvencions o altres ajuts
  • L’ ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació, foment dels esports nàutics i també un centre de relació
 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article

 

 

 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´ Assemblea General.

 

 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada

 

 

Article 18.

 

 • La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un any.

 

 • S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un dels membres que la

 

 

Article 19.

 

 • La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

 

 • Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar- se’ L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

 

 • La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels

 

 

Article 20.

 

 • La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus

 

 • També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir- los en cada

 

 • Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el

 

 

 

Capítol V. El President i el Vice-president Article 21.

 

 • Serà President de l’associació el Secretari de la clase optimist de la Federació Catalana de Vela, qui s’escollirà seguint els criteris descrits a la Guia Esportiva de la Federació Catalana de Vela.

 

 • Són pròpies del president les funcions següents:

 

 • Dirigir i representar  legalment  l’associació,  per  delegació  de l’Assemblea General i de la Junta
 • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta
 • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 2.4.Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes  i  els  certificats  confeccionats  pel  secretari  de l’associació.
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta
 • El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

 • El president perdrà la condició de president per:

 

 • Renuncia voluntaria

 

 • Perdre la condició de Secretari de la Classe Optimist de la Federació Catalana de Vela.

 

 

 

Capítol VI. El tresorer i el secretari Article 22.

22.1. El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

 

Article 23.

 

23.1. El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

 

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic Article 25

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

Article 26

 

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

 

Article 27

 

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

 

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals

-que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

 

Article 28

 

L’exercici  econòmic  coincideix  amb  l’any  natural  i  queda  tancat  el  31  de desembre.

 

Article 29

 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis en entitats financeres han de figurar com a mínim dues signatures. Una serà la del President i la segona serà la del Tresorer o la del Secretari i es contractaran de forma que la disponibilitat de fons sigui indistinta.

Per dur a terme pagaments i altres tipus de transaccions caldran les autoritzacions del President i del Tresorer. Aquesta autorització es podrà fer per correu electrònic.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

 

Article 30

 

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l´expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

 

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 32

 

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació

 

 1. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui

 

 1. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

 

 1. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a la Federació Catalana de

 

 1. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment

 

 

 

 

Barcelona, 25 de gener de 2005